AOMSIN-ELECTRONIC.COM

ข้อมูลการชำระเงิน

การชำระเงิน010666

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

บัตรเครดิต - บัตรเดบิต

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านบิล

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ktb

ธนาคารกรุงไทย

ยุพิน ฉิมแป้น

031-0-04447-2

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

ยุพิน ฉิมแป้น

095-0-21952-7

( ออมทรัพย์ )

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

อรรถพล แซ่แต้

572-2-11642-0

( ออมทรัพย์ )